Kringloopcentrum de Liemers gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten en worden in geen geval verstrekt aan derden. In deze privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd welke gegevens Kringloopcentrum de Liemers verwerkt, met welk doel en hoe Kringloopcentrum de Liemers met deze persoonsgegevens omgaat..

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij ontvangen en verzamelen. Of het nu gaat om uw contactgegevens als u een vraag of melding heeft of om het vastleggen van de inzameling.

Kringloopcentrum de Liemers, gevestigd aan Hengelder 26a, 6902 PA te Zevenaar (hoofdvestiging) en Molenpoortstraat 1-b 7041BD te ’s-Heerenberg (nevenvestiging) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
hergebruik@kringloopdeliemers.nl
0316- 529232

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kringloopcentrum de Liemers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (ophalen en brengen van goederen). Daarnaast verwerken we gegevens voor beantwoording van vragen, behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot onze dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kringloopcentrum de Liemers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– de uitvoering van inzameling waaronder adresgebonden inzameling;
– communicatie en verstrekken van informatie over inzameling en te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– het geven van voorlichting en te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kringloopcentrum de Liemers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld; tenzij wettelijk anders is bepaald. In dat kader worden door Kringloopcentrum de Liemers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
Voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, adres, telefoonnummer en e-mail adres in correspondentie: na beëindiging dienstverlening met een maximale bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kringloopcentrum de Liemers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kringloopcentrum de Liemers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Social media
Op de website staan social media knoppen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken waaronder Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kringloopcentrum de Liemers.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw Persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kringloopcentrum de Liemers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Kringloopcentrum de Liemers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Kringloopcentrum de Liemers heeft zijn computers waarop de digitale gegevens zichtbaar kunnen zijn beveiligd met een gecertificeerde virusscanner en een firewall. Fysieke dossiers of back-up medium waarop zich bestanden of zaken van derden kunnen bevinden zijn opgeborgen in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte.

Deze Privacy verklaring is opgemaakt in mei 2018

Op verzoek is een versie op print te overhandigen